جستجو حرفه ای

The Voice

(2011–) 480p HDTV
10 آذر 1401 : زمان آخرین بروزرسانی
6.5
IMDb
12,033 vote
0
Metacritic
0
Rotten Tomatoes
8
User
2 vote
به این سریال امتیاز دهید
The Voice مجموعه تلوزیونی آمریکایی هست که اولین بار در سال 2011 از شبکه NBC روی انتن رفت. هیئت داوری این مسابقه از میان مشاهیر و معروف ترین خوانندگان امریکایی هستند. روند مسابقه به این صورت می باشد که ابتدا شرکت کنندگان برگزیده به روی سن می روند و آهنگی را اجرا میکنند، اما داوران مسابقه پشت به شرکت کننده می نشینند و فقط به صدای شرکت کننده گوش می دهند...
مشاهده کامل
وضعیت پخش : در حال پخش
Name
Episode 01 300 MB
Episode 02 300 MB
Episode 03 300 MB
Episode 04 300 MB
Episode 05 300 MB
Episode 06 300 MB
Episode 07 300 MB
Episode 08 300 MB
Episode 09 300 MB
Episode 10 300 MB
Episode 11 300 MB
Episode 12 300 MB
Episode 13 300 MB
Episode 14 300 MB
Episode 15 300 MB
Episode 16 300 MB
Episode 17 300 MB
Episode 18 300 MB
Episode 19 300 MB
Episode 20 300 MB
Episode 21 300 MB
Episode 22 300 MB
Episode 23 300 MB
Episode 24 300 MB
Episode 25 300 MB
Episode 26 300 MB
Episode 27 300 MB
Episode 28 300 MB
Episode 29 300 MB
Episode 30 300 MB
Episode 31 300 MB
Episode 32 300 MB
Name
Episode 01 300 MB
Episode 02 300 MB
Episode 03 300 MB
Episode 04 300 MB
Episode 05 300 MB
Episode 06 300 MB
Episode 07 300 MB
Episode 08 300 MB
Episode 09 300 MB
Episode 10 300 MB
Episode 11 300 MB
Episode 12 300 MB
Episode 13 300 MB
Episode 14 300 MB
Episode 15 300 MB
Episode 16 300 MB
Episode 17 300 MB
Episode 18 300 MB
Episode 19 300 MB
Episode 20 300 MB
Episode 21 300 MB
Episode 22 300 MB
Episode 23 300 MB
Episode 24 300 MB
Episode 25 300 MB
Episode 26 300 MB
Episode 27 300 MB
Episode 28 300 MB
Name
Episode 01 301 MB
Episode 02 301 MB
Episode 03 301 MB
Episode 04 301 MB
Episode 05 301 MB
Episode 06 301 MB
Episode 07 301 MB
Episode 08 301 MB
Episode 09 301 MB
Episode 10 301 MB
Episode 11 301 MB
Episode 12 301 MB
Episode 13 301 MB
Episode 14 301 MB
Episode 15 301 MB
Episode 16 301 MB
Episode 17 301 MB
Episode 18 301 MB
Episode 19 301 MB
Episode 20 301 MB
Episode 21 301 MB
Episode 22 301 MB
Episode 23 301 MB
Episode 24 301 MB
Episode 25 301 MB
Episode 26 301 MB
Episode 27 301 MB
Name
Episode 01 301 MB
Episode 02 301 MB
Episode 03 301 MB
Episode 04 301 MB
Episode 05 301 MB
Episode 06 301 MB
Episode 07 301 MB
Episode 08 301 MB
Episode 09 301 MB
Episode 10 301 MB
Episode 11 301 MB
Episode 12 301 MB
Episode 13 301 MB
Episode 14 301 MB
Episode 15 301 MB
Episode 16 301 MB
Episode 17 301 MB
Episode 18 301 MB
Episode 19 301 MB
Episode 20 301 MB
Episode 21 301 MB
Episode 22 301 MB
Episode 23 301 MB
Episode 24 301 MB
Episode 25 301 MB
Episode 26 301 MB
Episode 27 301 MB
Name
Episode 01 300 MB
Episode 02 300 MB
Episode 03 300 MB
Episode 04 300 MB
Episode 05 300 MB
Episode 06 300 MB
Episode 07 300 MB
Episode 08 300 MB
Episode 09 300 MB
Episode 10 300 MB
Episode 11 300 MB
Episode 12 300 MB
Episode 13 300 MB
Episode 14 300 MB
Episode 15 300 MB
Episode 16 300 MB
Episode 17 300 MB
Episode 18 300 MB
Episode 19 300 MB
Episode 20 300 MB
Episode 21 300 MB
Episode 22 300 MB
Episode 23 300 MB
Episode 24 300 MB
Episode 25 300 MB
Episode 26 300 MB
Episode 27 300 MB
Name
Episode 01 301 MB
Episode 02 301 MB
Episode 03 301 MB
Episode 04 301 MB
Episode 05 301 MB
Episode 06 301 MB
Episode 07 301 MB
Episode 08 301 MB
Episode 09 301 MB
Episode 10 301 MB
Episode 11 301 MB
Episode 12 301 MB
Episode 13 301 MB
Episode 14 301 MB
Episode 15 301 MB
Episode 16 301 MB
Episode 17 301 MB
Episode 18 301 MB
Episode 19 301 MB
Episode 20 301 MB
Episode 21 301 MB
Episode 22 301 MB
Episode 23 301 MB
Episode 24 301 MB
Episode 25 301 MB
Episode 26 301 MB
Episode 27 301 MB
Episode 28 301 MB
Name
Episode 01 300 MB
Episode 02 300 MB
Episode 03 300 MB
Episode 04 300 MB
Episode 05 300 MB
Episode 06 300 MB
Episode 07 300 MB
Episode 08 300 MB
Episode 09 300 MB
Episode 10 300 MB
Episode 11 300 MB
Episode 12 300 MB
Episode 13 300 MB
Episode 14 300 MB
Episode 15 300 MB
Episode 16 300 MB
Episode 17 300 MB
Episode 18 300 MB
Episode 19 300 MB
Episode 20 300 MB
Episode 21 300 MB
Episode 22 300 MB
Episode 23 300 MB
Episode 24 300 MB
Episode 25 300 MB
Episode 26 300 MB
Episode 27 300 MB
Name
Episode 01 301 MB
Episode 02 301 MB
Episode 03 301 MB
Episode 04 301 MB
Episode 05 301 MB
Episode 06 301 MB
Episode 07 301 MB
Episode 08 301 MB
Episode 09 301 MB
Episode 10 301 MB
Episode 11 301 MB
Episode 12 301 MB
Episode 13 301 MB
Episode 14 301 MB
Episode 15 301 MB
Episode 16 301 MB
Episode 17 301 MB
Episode 18 301 MB
Episode 19 301 MB
Episode 20 301 MB
Episode 21 301 MB
Episode 22 301 MB
Episode 23 301 MB
Episode 24 301 MB
Episode 25 301 MB
Episode 26 301 MB
Episode 27 301 MB
Episode 28 301 MB
Episode 29 301 MB
Name
Episode 01 75 MB
Episode 02 75 MB
Episode 03 75 MB
Episode 04 75 MB
Episode 05 75 MB
Episode 06 75 MB
Episode 07 75 MB
Episode 08 75 MB
Episode 09 75 MB
Episode 10 75 MB
Episode 11 75 MB
Episode 12 75 MB
Episode 13 75 MB
Episode 14 75 MB
Episode 15 75 MB
Episode 16 75 MB
Episode 17 75 MB
Episode 18 75 MB
Episode 19 75 MB
Episode 20 75 MB
Episode 21 75 MB
Episode 22 75 MB
Episode 23 75 MB
Episode 24 75 MB
Episode 25 75 MB
Episode 26 75 MB
Episode 27 75 MB