جستجو حرفه ای

« : 1941 »

بهترین پویانمایی کوتاه
Best Short Subject, Cartoons
بهترین فیلم کوتاه تک حلقه ای
Best Short Subject, One-reel
بهترین فیلم کوتاه دو حلقه ای
Best Short Subject, Two-reel